תקנון האתר
כללי
אתר ג.מ.פורטל (להלן: “האתר”) הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעלת האתר הנה ג.מ.פורטל.
המכירות באתר מנוהלות על ידי ג.מ.פורטל.
פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.
כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
2. הזכות להשתתף במכירות הנערכות באתר
רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באתר תושבי ישראל בגיל 18 ומעלה, המחזיקים כדין בכרטיס אשראי ישראלי תקף. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מס’ זהות, כתובת, מס’ טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה.
ג.מ.פורטל שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.
3. שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתתפים
מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ”י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.
מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לג.מ.פורטל לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים. כמו כן נדרשים פרטי כרטיס האשראי של הלקוח על מנת להשלים את העסקה.
ג.מ.פורטל נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על פרטיות הגולשים ועל סודיות הנתונים. האתר מאובטח ברמה גבוהה ביותר, ומוגן מפני פריצה בזדון או בשוגג באמצעות טכנולוגיה מתקדמת.
בשום מקרה לא מעבירה ג.מ.פורטל נתונים, פרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח, בכתב ומראש, למעט במקרים הבאים:
א. פרטי העיסקה מועברים לחברת האשראי לצורך חיוב.
ב. שם, כתובת ומס’ טלפון של הרוכשים באתר מועברים לחברת השילוח לצורך ביצוע האספקה.
4. המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר ג.מ.פורטל
ג.מ.פורטל תציע לרכישה באתר מוצרים ו/או שירותים בדגמים, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון, לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי.
לג.מ.פורטל הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את כמות המוצרים ו/או השירותים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
ג.מ.פורטל שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק מוצר מסויים, במידה והמוצר אזל במלאי. במקרה כזה תודיע ג.מ פורטל ללקוח על ביטול העיסקה, או לחילופין, תציע לו מוצר חלופי.
5. המידע הנמסר לגבי המוצרים הנמכרים
ג.מ.פורטל עושה כמיטב יכולתה לספק לגולשים באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. הפרטים המפורסמים באתר כוללים ברוב המקרים את תמונת המוצר, שם היצרן, הדגם, מפרט טכני מלא ככל האפשר ומידות  המוצר. עם זאת, התמונות המוצגות הינן לצורך המחשה בלבד. ואינן מחייבות את ג.מ.פורטל.
במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר (לדוגמה – לגבי צבע המוצר) הנתונים בכתב הם המחייבים.
6. מחירים
המוצרים הנמכרים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד.
ג.מ.פורטל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.
מחיר המוצרים באתר אינו כולל משלוח לבית הלקוח.
במקרה של חוסר התאמה בין המחיר ו/או תיאורו של מוצר כפי שמופיע באתר, לבין מחירו ו/או תיאורו, כפי שמופיע בספרי ג.מ.פורטל, יקבע המחיר בספרי ג.מ.פורטל.
במקרה זה יהיה הצרכן זכאי לקבלת מלוא התמורה ששולמה עבור המוצר, באם יודיע לג.מ.פורטל בכתב על ביטול העיסקה טרם שסופק לו המוצר, או באם יודיע לג.מ.פורטל על ביטול העיסקה תוך 14 יום ממועד שסופק לו המוצר, לפי המאוחר.
מחירי המוצרים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת בעמוד המוצר.
7. אופן השתתפות במכירה רגילה באתר ג.מ.פורטל
במסגרת ביצוע פעולת רכישה של מוצר ו/או שרות באתר במכירה ו/או מכירה קבוצתית יהיה על כל מבצע הפעולה להירשם לאתר ולמלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים. מסירת הפרטים המבוקשים הינה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק.
המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעונינים בקבלת דואר אלקטרוני אנא פנו לג.מ.פורטל לצורך מחיקתכם ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני כאמור.
עיסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר שג.מ.פורטל תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינה לבין ג.מ.פורטל.
8. חיובים ותשלומים
ג.מ.פורטל תחייב את הלקוח באמצעות כרטיס האשראי שמסר, במחיר המוצר באתר, ובנוסף בדמי משלוח כמפורט בעמוד המכירה. הלקוח רשאי לבחור במספר תשלומים כמפורט בטבלת התשלומים של המוצר, ובהתאם לתנאים המופיעים בטבלה זו, לרבות תשלום ריביות. הסכום הכולל של ההזמנה ומספר התשלומים יופיעו בטופס ההזמנה.
9. מועדי אספקה
מועד אספקת המוצרים המפורט בעמוד המכירה הוא בימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור לעיסקה מחברת האשראי של המזמין. ג.מ.פורטל עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות המשלוחים.
במידה והלקוח מבקש לשנות את הכתובת לאספקה, ובכפוף לאישור בקשה זו ע”י ג.מ.פורטל, ייספרו ימי העבודה מיום אישור בקשת שינוי הכתובת על-ידי ג.מ.פורטל.
ג.מ.פורטל לא תהא אחראית לכל איחור באספקת המוצר שאינו בשליטתה. במקרה של איחור באספקה רשאי המזמין לבטל את הזמנתו ולקבל את מלוא כספו בחזרה.
אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של ג.מ.פורטל ו/או חברת המשלוחים מטעם ג.מ.פורטל.
10. מדיניות משלוחים ואספקת מוצרים
המשלוחים יבוצעו לאזורים בתוך ישראל, המוגדרים בתקנון המשלוחים (למעט ישובים בודדים, אליהם לא נוכל להגיע ומולם יעשה התיאום לדרך הגעת המוצר טלפונית).
מחירי משלוח מוגדרים באתר. במידה ויבחר הגולש באפשרות איסוף עצמי של הפריט ממחסני ג.מ.פורטל, לא יחויב הגולש בדמי משלוח. לא ניתן לבחור באפשרות איסוף עצמי במידה וההזמנה בוצעה והפריט כבר נשלח. במידה והלקוח מעוניין לאסוף את הפריט ממחסני ג.מ.פורטל, באחריותו לתאם את איסוף המוצרים עם ג.מ.פורטל.
במידה ונבחרת אפשרות משלוח על ידי דואר ישראל או במקרה של משלוח באמצעות שליח עד הבית, המשלוח יתבצע לכתובת שנמסרה בתהליך הרישום, אלא אם צוין אחרת. במידה והכתובת הנמסרת היא לבית עסק, יש לציין את שם בית העסק בהזמנה.
אספקת המוצרים הנעשית על ידי חברת המשלוחים, תהיה בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים. במידה והאספקה מתעכבת או אינה מתאפשרת, מכל סיבה שהיא (מצב בטחוני, מזג אויר וכד’), ג.מ.פורטל תמצא פתרון חלופי המקובל על שני הצדדים. ג.מ.פורטל תקבל את ההחלטה הסופית בנוגע לביטולו של כל משלוח.
ג.מ.פורטל שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת, בהתאם לצורך, את מחירי המשלוחים.
11. אחריות ושירות
כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות. כל מבצע פעולות באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו והינו מסכים לכך שהאחריות להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר והדורשים התקנה והרכבה, תחול עליו ועל חשבונו הבלעדי, ואין לו ולא תהיה למבצע הפעולה באתר כל דרישה ו/או טענה כנגד ג.מ.פורטל ו/או מפעילי האתר ו/או ספקי ומשווקי המוצרים בעניין זה כאמור. בנוסף, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהא כל מבצע פעולה באתר אחראי לתחזוקתו ו/או אחזקתו ו/או לשירות הנדרש למוצר שרכש באתר, למעט אם נקבע במפורש אחרת ובכתב בתנאי רכישת המוצר.
12. ביטולים
ביטול קנייה ע”י לקוח – בהתאם לחוק הגנת הצרכן
במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לפני שכרטיס האשראי שלו חוייב, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בטלפון לג.מ.פורטל.
ביטול הזמנה ע”י ג.מ פורטל לפני משלוח המוצר:
במידה ולקוח לא סגר את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ומספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) באמצעותו יתבצע התשלום, בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה, תהא רשאית ג.מ.פורטל לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי .
12.1 ביטול לאחר ביצוע ההזמנה
במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר בצוע ההזמנה, יוכל לעשות זאת באמצעות יצירת קשר טלפוני עם ג.מ.פורטל, תוך 14 ימי עסקים (ימי עבודה עבודה) מיום קבלץ המוצר. במקרה זה, רק לאחר תאום מראש עם ג.מ.פורטל הלקוח יוכל להחזיר את המוצר בכוחות עצמו לג.מ.פורטל, ללא חיוב בדמי הובלה, או לבקש כי המוצר ייאסף מביתו ע”י חברת השליחים תמורת תשלום נוסף של דמי משלוח.
במקרה זה יוחזר ללקוח כספו באמצעות חברת האשראי, בקיזוז דמי טיפול בשיעור 5% מהעיסקה או 100 ש”ח לפי זול מביניהם, וכן, במידה שלבקשת הלקוח ההחזרה נעשתה באמצעות שליח מטעם ג.מ.פורטל, יחוייב הלקוח גם בעלות המשלוח חזרה.
אין אפשרות להחזיר מוצרים שלא באריזתם המקורית ובשלמותם.
12.2 ביטול כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר
על הלקוח לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, יוחלף המוצר במוצר אחר, באחריות ג.מ.פורטל.

12.3 החזרות

תתקבלנה אריזות סגורות בלבד ולא תתקבלנה החזרות חלקיות.

 

13. שירות לקוחות
13.1 כללי
לרשות הגולשים באתר והמזמינים באמצעותו, עומד מספר הטלפון של ג.מ.פורטל בו ניתן לקבל סיוע בנושאי השימוש באתר, בירורים, שאלות, אספקת מוצרים ותלונות.
ניתן לפנות גם בטלפון 1700500712
13.2 פניות באמצעות האתר
בשעות שבהן הטלפון אינו פעיל ניתן לפנות למוקד באמצעות מילוי טופס פנייה באתר. הפניות המגיעות בדרך זו מטופלות בעדיפות גבוהה ביותר ע”י ג.מ.פורטל.
13.3 פניות לג.מ.פורטל
פניות לג.מ פורטל בנושאים שאינם נושאי שרות לקוחות ניתן, לשלוח בדואר אל:
ג.מ.פורטל
המלאכה 9, חולון
או באמצעות טלפון: 1700500712 או 0542244999
14. שונות
14.1 ג.מ פורטל שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.
14.2 במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בחולון בלבד.